รวมคลิปสอนครู Apiwat Wongkanha

siri
โพสต์: 293
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ พ.ค. 25, 2020 9:57 am

Re: รวมคลิปสอนครู Apiwat Wongkanha

โพสต์ โดย siri » เสาร์ พ.ย. 21, 2020 11:37 pm

EP 20 ระบบแจ้งคิวด้วย Web App พร้อมทั้งส่ง Line Notyfy แจ้งเตือนด้วย

youtu.be/kLiVKo0B4rA
https://www.youtube.com/watch?v=kLiVKo0B4rA

สูตรรันเลขคิวอัตโนมัติ
={"ลำดับคิว";ARRAYFORMULA ("Q" & text (ROW (B1:INDEX (B:B, COUNTA (B:B)-1)), "000"))}
------------
โค้ด.gs
-------------
var data
var ss = SpreadsheetApp.openById('aaa')
var sheet = ss.getSheetByName('aaa')
var range = sheet.getDataRange().getDisplayValues()
function doGet(e) {
var qid = e.parameter.qid
var html = HtmlService.createTemplateFromFile('index')
data = { result: 'result', range: range }
html.data = JSON.stringify(data)
return html.evaluate()
}
function sendNotify(queue) {
var result = ''
var msg = ''
var token = 'aaa'
for (var i = 1; i < range.length; i++) {
if (range[1] == queue) {
msg = '📣 ขอเชิญคิว..ลำดับที่ : '+range[3]+' คุณ: '+range[1] + ' 👆 ️เข้ารับบริการค่ะ'
var options = {
"method": "post",
"payload": "message=" + msg,
"headers": {
"Authorization": "Bearer " + token
}
};
UrlFetchApp.fetch("https://notify-api.line.me/api/notify", options);
result = 'success'
} else {
result = 'fail'
}
}
return result
}
-------------
html
-------------
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<base target="_top" />
<meta charset="utf-8" />
<meta name="viewport"content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" />
<!-- Bootstrap CSS -->
<link
rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@ ... ap.min.css"
integrity="sha384-TX8t27EcRE3e/ihU7zmQxVncDAy5uIKz4rEkgIXeMed4M0jlfIDPvg6uqKI2xXr2"
crossorigin="anonymous"
/>
<script
src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"
integrity="sha256-9/aliU8dGd2tb6OSsuzixeV4y/faTqgFtohetphbbj0="
crossorigin="anonymous"
></script>
</head>

<body>
<nav class="navbar navbar-dark bg-primary">
<span class="navbar-brand mb-0 h1">🙋‍♂️ระบบคิว การให้คำปรึกษาจากครูอภิวัฒน์"สอนสร้างสื่อ"</span>
<img src="https://drive.google.com/uc?export=view ... fu-vSlh-yx" width="60" height="60" alt="" loading="lazy">
</nav>
<div class="container-fluid">
<table class="table" table-hover>
<thead>
<tr>
<th>ประทับเวลา</th>
<th>ชื่อ</th>
<th>เบอร์โทร</th>
<th>ลำดับคิว</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<? ?>
</tbody>
</table>
</div>
<script>
var DATA
window.onload = () => {
DATA = '<?!= data ?>'
DATA = JSON.parse(DATA)
DATA.range.shift()
//console.log(DATA)
DATA.range.forEach((row,i) =>{
$("table tbody").append(`<tr id="TR${i}"></tr>`);
$("#TR" + i).append(`<td>${DATA.range[0]}</td>`);
$("#TR" + i).append(`<td>${DATA.range[1]}</td>`);
$("#TR" + i).append(`<td>${DATA.range[2]}</td>`);
$("#TR" + i).append(`<td>${DATA.range[3]}</td>`);
$("#TR" + i).append(`<td><button id="buttonQ" onclick='this.style.backgroundColor = "#03fc2c";google.script.run.withSuccessHandler(onSuccess).sendNotify("${DATA.range[1]}")'>เรียกคิว</button></td>`);
})

};
function onSuccess(result){
//console.log(result)

}
</script>
</body>
</html>

siri
โพสต์: 293
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ พ.ค. 25, 2020 9:57 am

Re: รวมคลิปสอนครู Apiwat Wongkanha

โพสต์ โดย siri » จันทร์ พ.ย. 23, 2020 10:40 pm

สร้างแอปฟรีๆ ง่าย สวย เร็ว ใช้ได้ทั้ง android iOS

youtu.be/qUjEhFvOBIk
https://www.youtube.com/watch?v=qUjEhFvOBIk

ตอบกลับโพส

ย้อนกลับไปยัง “ไอที คอมพิวเตอร์ โปรแกรมมิ่ง โค้ดดิ่ง แอพพลิเคชั่น ML, AI, IOT, Microcontroller, Robot”